Bài 6. Sự rơi tự do


Câu C1 trang 29 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Người nhảy dù có rơi tự do không ?


Câu C2 trang 30 SGK 10 Nâng Cao
Rơi tự do là chuyển động đều hay là nhanh dần ? Làm thế nào biết được điều đó ?


Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Hãy xác định yếu tố của vectơ gia tốc rơi tự do


Bài 1 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Chọn câu sai


Bài 2 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 5 m . Tìm vận tốc của nó khi chạm đất


Bài 3 trang 32 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80m . Cho rằng vật rơi tựu do. Tính thời gian rơi.


Bài 4 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Hai viên bi sắt được thả rơi từ cùng một độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5s . Tính khoảng thời gian cách nhau giữa hai viên bi sau khi viên bi thứ nhất được rơi được 1 s ; 1,5 s


Bài học tiếp theo
Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc
Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều
Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc
Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa