Bài 3 trang 32 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80m . Cho rằng vật rơi tựu do. Tính thời gian rơi.


Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80m . Cho rằng vật rơi tự do. Tính thời gian rơi.

Giải :

Rơi tự do từ độ cao h = 80 m so với đất.

Thời gian rơi : \(t = \sqrt {{{2h} \over g}}  = \sqrt {{{2.80} \over {9,8}}}  \approx 4,04(s)\)

Bài giải tiếp theo
Bài 4 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan