Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Hãy xác định yếu tố của vectơ gia tốc rơi tự do


Hãy xác định yếu tố của vectơ gia tốc rơi tự do

Giải :

Các yếu tốc của vectơ gia tốc rơi tự do \(\overrightarrow g \):

   - Điểm đặt tại vật ;

   - Phương thẳng đứng , chiều hướng xuống ;

   - Độ dài tỉ lệ với độ lớn của g ( theo kết quả thí nghiệm trong bảng 1 thì \(g \approx 9,75\,m/{s^2}\))

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 32 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan