Bài 1 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao

Chọn câu sai. Chất điểm sẽ chuyển dộng thẳng nhanh dần đều nếu :


Chọn câu sai

Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu :

A . a > 0 và v0 > 0

B . a > 0  và v0 = 0

C . a < 0 và v0 > 0

D . a < 0 và v0 = 0

Giải:

Đáp án C . a < 0 và v0 > 0 sai vì

\(\left. \matrix{
a < 0 \hfill \cr
{v_0} > 0 \hfill \cr} \right\} \Rightarrow a.{v_0} < 0\) ⇔ Lúc đầu chuyển động chậm dần đều, vận tốc giảm dần về O và đổi dấu, từ đây a.v > 0 nên chuyển động là nhanh dần đều.

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 28 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 4 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao

Video liên quan