Câu C1 trang 25 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Có phải là vận tốc trung bình trên cả đoạn đường đi?


\({{v + {v_0}} \over 2}\) có phải là vận tốc trung bình trên cả đoạn đường đi?

Giải :

Có. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều :

\({v_{tb}} = {{v + {v_0}} \over 2}\)

(Theo chứng minh công thức tính độ dời, ta có \(\Delta x = {{v + {v_0}} \over 2}t\) ; theo định nghĩa vận tốc trung bình ta có: \(\Delta x = {v_{tb}}t\) suy ra \({v_{tb}} = {{v + {v_0}} \over 2}\) )

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 2 trang 28 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 4 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao

Video liên quan