Bài 1 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới đây. Số gia cầm của trang trại A có khoảng.


Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới đây. 

Số gia cầm của trang trại A có khoảng.

A. \(1,{2.10^3}\,con\)

B. 1230 con

C. \(1,{23.10^3}\,con\)

D. \({1.10^3}\,con\)

Giải :

D . ( A có 2 CSCN ; B có 4 CSCN ; C có 3 CSCN ; D Có 1  CSCN )

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan