Câu C2 trang 11 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Giá trị đại số ∆x của vectơ độ dời có nói lên đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời không ?


Giá  trị đại số ∆x của vectơ độ dời có nói lên đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời không ?

Giải :

Trong chuyển động thẳng giá trị đại số ∆x của vectơ độ dời đã thể hiện được đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \)

Phương của \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \) là phương của quỹ đạo đã biết

\({\rm{\Delta x > 0}}\) thì \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \) cùng chiều dương

\({\rm{\Delta x < 0}}\) thì \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}}\)  ngược chiều dương

\(\left| {{\rm{\Delta x}}} \right|{\rm{ = }}{{\rm{M}}_{\rm{1}}}{{\rm{M}}_{\rm{2}}}{\rm{ = }}\)độ lớn của \(\overrightarrow {{{\rm{M}}_1}{{\rm{M}}_2}} \)

 

Bài giải tiếp theo
Câu C3 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C4 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C5 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C6 trang 16 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 1 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 2 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 3 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 17 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Video liên quan