Câu C3 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Độ lớn của độ dời có bằng quãng đường đi được của chất điểm không ?


Độ lớn của độ dời có bằng quãng đường đi được của chất điểm không ?

Giải 

Không. Chỉ khi chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều nhất định thì mới có \(\left| {{\rm{\Delta x}}} \right|{\rm{ = S}}\)

Bài giải tiếp theo
Câu C4 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C5 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C6 trang 16 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 1 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 2 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 3 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 17 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan