Bài 24 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm sau:


Đề bài

Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm \(M(1; - 2),N(1;2),P(5;2).\)

Lời giải chi tiết

Phương trình đường tròn có dạng: \({x^2} + {y^2} + 2ax + 2by + c = 0.\)

Do M, N, P thuộc đường tròn nên ta có hệ phương trình với ba ẩn số a, b, c.

\(\left\{ \matrix{
5 + 2a - 4b + c = 0 \hfill \cr 
5 + 2a + 4b + c = 0 \hfill \cr 
29 + 10a + 4b + c = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = - 3 \hfill \cr 
b = 0 \hfill \cr 
c = 1 \hfill \cr} \right.\) 

Vậy phương trình cần tìm là: \({x^2} + {y^2} - 6x + 1 = 0\) hay \({\left( {x - 3} \right)^2} + {y^2} = 8\)

Bài giải tiếp theo
Bài 25 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao
Bài 26 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao
Bài 27 trang 96 SGK Hình học 10 Nâng cao
Bài 28 trang 96 SGK Hình học 10 Nâng cao
Bài 29 trang 96 SGK Hình học 10 Nâng cao

Video liên quan