Bài 3. Khoảng cách và góc


Bài 15 trang 89 SGK Hình học 10 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Bài 16 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho ba điểm (A(4; - 1),B( - 3;2),C(1;6)) . Tính góc BAC và góc giữa hai đường thẳng AB, AC .


Bài 17 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình đường thẳng song song và cách đường thẳng (ax + by + c = 0) một khoảng bằng h cho trước.


Bài 18 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho ba điểm (A(3;0),B( - 5;4)) và (P(10;2)) . Viết phương trình đường thẳng đi qua P đồng thời cách đều A và B.


Bài 19 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho điểm M(2, 3) . Viết phương trình đường thẳng cắt hai trục tọa độ ở A và B sao cho là tam giác vuông cân tại đỉnh M.


Bài 20 trang 90 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho hai đường thẳng sau:


Bài học tiếp theo

Bài 4. Đường tròn
Bài 5. Đường Elip
Bài 6. Đường hypebol
Bài 7. Đường Parabol
Bài 8. Ba đường cônic
Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

Bài học bổ sung