Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao


Bài 1 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng 2x + y - 1 = 0 có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?


Bài 2 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường trung trực của đoạn thẳng AB có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?


Bài 3 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng


Bài 4 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng có phương trình


Bài 5 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào không cắt đường thẳng ?


Bài 6 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào song song với đường thẳng x - 3y +4 = 0


Bài 7 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào song song với đường thẳng


Bài 8 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 4x - 3y + 1 = 0


Bài 9 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng


Bài 10 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Khoảng cách từ điểm O(0, 0) đến đường thẳng 4x - 3y - 5 = 0 bằng bao nhiêu?


Bài 11 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Phương trình nào là phương trình của đường tròn có tâm I(-3, 4) và bán kính R = 2


Bài 12 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:


Bài 13 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip?


Bài 14 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Elip sau có tâm sai bằng bao nhiêu?


Bài 15 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Điểm M(x, y) thuộc elip đã cho có các bán kính qua tiêu là bao nhiêu?


Bài 16 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Elip sau có tiêu cự là bao nhiêu?


Bài 17 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Phương trình sau là phương trình chính tắc của đường nào?


Bài 18 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của hypebol


Bài 19 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp đường thẳng nào là các đường tiệm cận của hypebol


Bài 20 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp đường thẳng nào là các đường chuẩn của hypebol sau đây?


Bài 21 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường tròn nào ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol


Bài 22 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Điểm nào là tiêu điểm của parabol sau đây?


Bài 23 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào là đường chuẩn của parabol


Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung