Bài 2. Phương trình tham số của đường thẳng


Bài 7 trang 83 SGK Hình học 10 Nâng cao

Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


Bài 8 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Bài 9 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao

Hãy viết phương trình tham số, phương trình chính tắc (nếu có) và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau


Bài 10 trang 84 SGK Hình học Nâng cao lớp 10

Hãy viết phương trình đường thẳng:


Bài 11 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau đây và tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của chúng


Bài 12 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tìm hình chiếu vuông góc của điểm P(3, -2) trên đường thẳng trong mỗi trường hợp sa


Bài 13 trang 85 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tìm điểm M cách đều hai điểm E(0, 4) và F(4, -9) .


Bài 14 trang 85 SGK Hình học Nâng cao lớp 10

Tìm tọa độ ba đỉnh còn lại của hình bình hành đó


Bài học tiếp theo

Bài 3. Khoảng cách và góc
Bài 4. Đường tròn
Bài 5. Đường Elip
Bài 6. Đường hypebol
Bài 7. Đường Parabol
Bài 8. Ba đường cônic
Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

Bài học bổ sung