So sánh hai phân số khác mẫu số


Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 4. Bài 1: So sánh hai phân số.


Lý thuyết so sánh hai phân số khác mẫu số

Ví dụ : So sánh hai phân số 2/3 và 3/4


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 122 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 4
Phép cộng phân số
Phép cộng phân số (tiếp theo)
Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4
Luyện tập trang 128 SGK Toán 4
Phép trừ phân số
Phép trừ phân số (tiếp theo)

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến