Phép chia phân số


Bài 1, 2, 3, 4 trang 136 (Phép chia phân số) SGK Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 136 (Phép chia phân số) SGK Toán 4. Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau.


Lý thuyết phép chia phân số - Toán 4

a) Ví dụ : Hình chữ nhật ABCD có diện tích ...


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 136 SGK Toán 4
Luyện tập trang 137 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4
Hình thoi
Diện tích hình thoi
Luyện tập trang 143 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến