Phân số bằng nhau


Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.


Lý thuyết phân số bằng nhau

a) Có hai băng giấy bằng nhau. Chia băng giấy thứ nhất thành 4 phần bằng nhau và tô màu 3 phần ...


Bài học tiếp theo

Rút gọn phân số
Luyện tập trang 114 SGK Toán 4
Quy đồng mẫu số các phân số
Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Luyện tập trang 117 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4
So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập trang 120 SGK Toán 4
So sánh hai phân số khác mẫu số
Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến