Tìm phân số của một số


Bài 1, 2, 3 trang 135 SGK Toán 4
Giải bài 1, 2, 3 trang 135 SGK Toán 4. Bài 1: Một lớp học có 35 học sinh Bài 2 Một sân trường hình chữ nhật Bài 3. Lớp 4A có 6 học sinh nam


Lý thuyết tìm phân số của một số
Bài toán : Một rổ cam có 12 quả cam. Hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam?


Bài học tiếp theo
Phép chia phân số
Luyện tập trang 136 SGK Toán 4
Luyện tập trang 137 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4
Hình thoi
Diện tích hình thoi
Luyện tập trang 143 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến