Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3, 4 trang 139 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 139 SGK Toán 4. Bài 1: Cho các phân số:...


Bài học tiếp theo

Hình thoi
Diện tích hình thoi
Luyện tập trang 143 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4
Phép nhân phân số
Luyện tập trang 133 SGK Toán 4
Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến