Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.


Bài học tiếp theo

Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4
Hình thoi
Diện tích hình thoi
Luyện tập trang 143 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4
Phép nhân phân số
Luyện tập trang 133 SGK Toán 4
Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan