Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)


Bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 4. Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số.


Lý thuyết phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Ví dụ 1 : Có 2 quả cam, chia mỗi quả thành 4 phần bằng nhau. Vân ăn 1 quả cam và 1/4 quả cam. Viết phân số chỉ số phần quả cam Vân đã ăn.


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 110 SGK Toán 4
Phân số bằng nhau
Rút gọn phân số
Luyện tập trang 114 SGK Toán 4
Quy đồng mẫu số các phân số
Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Luyện tập trang 117 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4
So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập trang 120 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến