Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3, 4 trang 123 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 123 SGK Toán 4. Bài 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.


Bài học tiếp theo

Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 4
Phép cộng phân số
Phép cộng phân số (tiếp theo)
Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4
Luyện tập trang 128 SGK Toán 4
Phép trừ phân số
Phép trừ phân số (tiếp theo)
Luyện tập trang 131 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4
Tìm phân số của một số

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến