Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4. Bài 1. Rút gọn các phân số:...


Bài học tiếp theo

So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập trang 120 SGK Toán 4
So sánh hai phân số khác mẫu số
Luyện tập trang 122 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 4
Phép cộng phân số
Phép cộng phân số (tiếp theo)
Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến