Phép trừ phân số (tiếp theo)


Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.


Lý thuyết phép trừ phân số (tiếp theo)

Ví dụ : Một cửa hàng có 4/5 tấn đường, cửa hàng đã bán được 2/3 tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ?


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 131 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4
Tìm phân số của một số
Phép chia phân số
Luyện tập trang 136 SGK Toán 4
Luyện tập trang 137 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 139 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến