Luyện tập trang 98 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Luyện tập) SGK Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Luyện tập) SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816.


Bài học tiếp theo

Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4
Ki-lô-mét vuông
Luyện tập trang 100 SGK Toán 4
Hình bình hành
Diện tích hình bình hành
Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Bài học bổ sung