Dấu hiệu chia hết cho 2


Bài 1, 2, 3, 4 trang 95 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 95 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 35; 89; 98; 1000; 744; 867; 7536; 84683; 5782; 8401.


Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 2

Ví dụ : 10 : 2 = 5 ; 11 : 2 = 5 (dư 1)


Bài học tiếp theo

Dấu hiệu chia hết cho 5
Luyện tập trang 96 SGK Toán 4
Dấu hiệu chia hết cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 3
Luyện tập trang 98 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4
Ki-lô-mét vuông
Luyện tập trang 100 SGK Toán 4
Hình bình hành
Diện tích hình bình hành

Bài học bổ sung