Dấu hiệu chia hết cho 9


Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9.


Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 9
Ví dụ: 72 : 9 = 8


Bài học tiếp theo
Dấu hiệu chia hết cho 3
Luyện tập trang 98 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4
Ki-lô-mét vuông
Luyện tập trang 100 SGK Toán 4
Hình bình hành
Diện tích hình bình hành
Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa