Luyện tập trang 104 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán 4. Bài 1: Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung