Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766.


Bài học tiếp theo

Ki-lô-mét vuông
Luyện tập trang 100 SGK Toán 4
Hình bình hành
Diện tích hình bình hành
Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Bài học bổ sung