Dấu hiệu chia hết cho 5


Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553.


Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 5

a) Ví dụ: 20 : 5 = 4 ; 41 : 5 = 8 (dư 1)


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 96 SGK Toán 4
Dấu hiệu chia hết cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 3
Luyện tập trang 98 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4
Ki-lô-mét vuông
Luyện tập trang 100 SGK Toán 4
Hình bình hành
Diện tích hình bình hành
Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Bài học bổ sung