Hình bình hành


Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?


Lý thuyết hình bình hành - Toán 4

Hình bình hành ABCD có: AB và DC là hai cạnh đối diện ...


Bài học tiếp theo

Diện tích hình bình hành
Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Bài học bổ sung