Hình bình hành


Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4
Giải bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?


Lý thuyết hình bình hành - Toán 4
Hình bình hành ABCD có: AB và DC là hai cạnh đối diện ...


Bài học tiếp theo
Diện tích hình bình hành
Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
hình bình hành lớp 4