Dấu hiệu chia hết cho 3


Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Dấu hiệu chia hết cho 3) SGK Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Dấu hiệu chia hết cho 3) SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?


Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3

a) Ví dụ : 63 : 3 = 21


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 98 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4
Ki-lô-mét vuông
Luyện tập trang 100 SGK Toán 4
Hình bình hành
Diện tích hình bình hành
Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Bài học bổ sung