Diện tích hình bình hành


Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 4
Giải bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 4. Bài 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau.


Lý thuyết diện tích hình hành
DC là đáy của hình bình hành. AH vuông góc với DC


Bài học tiếp theo
Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
diện tích hình bình hành toán lớp 4