SBT Toán

Giải sách bài tập đại số, hình học lớp 9 tập 1, tập 2. Giải tất cả các chương và các trang trong sách bài tập đại số và hình học với lời giải chi tiết, phương pháp giải ngắn nhất

PHẦN ĐẠI SỐ - SBT TOÁN 9 TẬP 1

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT


PHẦN HÌNH HỌC - SBT TOÁN 9 TẬP 1

CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN


PHẦN ĐẠI SỐ - SBT TOÁN 9 TẬP 2

CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2 (a ≠ 0) . PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN


PHẦN HÌNH HỌC - SBT TOÁN 9 TẬP 2

CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM