Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải


Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9


Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề kiểm tra học kì 1) - Toán 9


Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 9


Bài học tiếp theo

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất

Bài học bổ sung