Lịch Sử

Giải bài tập lịch sử lớp 7 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập lịch sử 7 giúp để học tốt môn lịch sử 7

PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI


PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX


Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Học kì 1 - Lịch sử 7


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Học kì 2 - Lịch sử 7


ĐỀ THI (ĐỀ KIỂM TRA) HỌC KÌ 2 - LỊCH SỬ 7