Tải Lịch sử 7

Lịch sử 7

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần một Khái quát lịch sử thế giới trung đại
    Bài 1 Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
    Bài 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
    Bài 3 Cuộc đấu tranh của giai cấp tư bản chống phong kiến thời hậu kì trung đai ở Châu Âu
    Bài 4 Trung Quốc thời phong kiến
    Bài 5 Ấn Độ thời phong kiến
    Bài 6 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
    Bài 7 Những nét chung về xã hội phong kiến
    Bài 4 Việt Nam
Phần hai Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX
Chương I Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)
    Bài 8 Nước ta buổi đầu độc lập
    Bài 9 Nước Đại Cổ Việt thời Đinh - Tiền Lê
    I. Tình hình chính trị, quân sự
    II. Sự phát triển kinh tế và văn hóa
Chương II Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)
    Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
    Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
    I. Giai đoạn thứ nhất (1975)
    II. Giai đoạn thứ hai (1076-1077)
    Bài 12 Đời sống kinh tế và văn hóa
    I. Đời sống kinh tế
    II. Sinh hoạt xã hội và văn hóa
Chương III Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII - XIV)
    Bài 13 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
    I. Nhà Trần thành lập
    II. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế
    Bài 14 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)
    I. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
    II. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
    III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288)
    IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên
    Bài 15 Sự phát triển văn hóa và kinh tế thời Trần
    I. Sự phát triển kinh tế
    II. Sự phát triển văn hóa
    Bài 16 Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
    I. Tình hình kinh tế - xã hội
    II. Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly
    Bài 17 Ôn tập chương II và chương III
Chương IV Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV - Đầu thế kỉ XVI)
    Bài 18 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
    Bài 19 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1423)
    I. Thời kì ở miền Tây Thanh Hóa (1418 - 1423)
    II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 - 1426)
    III. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)
    Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)
    I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật
    II. Tình hình kinh tế - xã hội
    III. Tình hình văn hóa, giáo dục
    IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tốc
    Bài 21 Ôn tập chương IV
Chương V Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII
    Bài 22 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)
    I. Tình hình chính trị - xã hội
    II. Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
    Bài 23 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII
    I. Kinh tế
    II. Văn hóa
    Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
    Bài 25 Phong trào Tây Sơn
    I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn
    II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
    III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
    IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
    Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước
Chương VI Việt nam nửa đầu thế kỉ XIX
    Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
    I. Tình hình chính trị - kinh tế
    II. Giáo dục, khoa học - kĩ thuật
    Bài 28 Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX
    I. Văn học, nghệ thuật
    II. Giáo dục, khoa học - kĩ thuật
    Bài 29 Ôn tập chương V và chương VI
    Bài 30 Tổng kết
Những sự kiến chính của Lích sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữ thế kỉ XIX
Bảng tra cứu thuật ngữ

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
159 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên
PHAN NGỌC LIÊN
Chủ biên
NGHIÊM ĐÌNH VỲ
Tác giả
ĐINH BẢO NGỌC, PHAN ĐẠI DOÃN, NGUYỄN CẢNH MINH, NGUYỄN PHAN QUANG

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 7