Bài 19: Đường giao thông trang 21

Giải câu 1, 2, 3 bài 19: Đường giao thông trang 21 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Nối chữ với hình cho phù hợp


Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

*   Những phương tiện giao thông nào chạy trên đường bộ?

Trả lời:


Câu 2

Điền tiếp các từ vào chỗ ... cho phù hợp

a) Tàu hỏa chạy trên ...........

b) Ca nô, tàu thủy, thuyền. đò đi lại trên ....... ..........

c) Đường hàng không dành cho ........

Trả lời:

a) Tàu hỏa chạy trên đường ray.

b) Ca nô, tàu thủy, thuyền. đò đi lại trên sông biển.

c) Đường hàng không dành cho máy bay


Câu 3

Nối hình với chữ cho phù hợp


Trả lời:


 

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22
Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23
Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25