Bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18

Giải câu 1, 2 bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Nối các ô chữ cho phù hợp


Câu 1

Quan sát hình trong (SGK) trang 34, 35 và viết vào chỗ ... trong bảng sau:Trả lời:
Câu 2

Nối các ô chữ cho phù hợp.

Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường trang 19
Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp trang 20
Bài 19: Đường giao thông trang 21
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22
Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23
Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25