Bài 37: Dung dịch


Kể một số dung dịch mà bạn biết
Kể một số dung dịch mà bạn biết


Tạo một dung dịch đường
Tạo một dung dịch đường


Theo bạn, những giọt nước đọng trên đĩa có mặn như nước muối trong cốc không ? Tại sao ?
Theo bạn, những giọt nước đọng trên đĩa có mặn như nước muối trong cốc không ? Tại sao ?


Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào ?
Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào ?


Để sản xuất muối từ nước biển người ta đã làm cách nào ?
Để sản xuất muối từ nước biển người ta đã làm cách nào ?


Lí thuyết bài 37: Dung dịch
Tạo dung dịch ít nhất có hai chất một chất ở thể lỏng, chất kia hoà tan trong chất lỏng


Bài học tiếp theo
Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học
Bài 40: Năng lượng
Bài 41: Năng lượng mặt trời
Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt
Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
Bài 45: Sử dụng năng lượng điện
Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản
Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
Bài 49 - 50: Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa