Bài 35: Sự chuyển thể của chất


Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột: thể rắn, thể lỏng, thể khí
Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột: thể rắn, thể lỏng, thể khí


Chất rắn có đặc điểm gì ?
Chất rắn có đặc điểm gì ?


Chất lỏng có đặc điểm gì ?
Chất lỏng có đặc điểm gì ?


Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?
Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?


Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày
Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày


Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí
Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí


Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại
Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại


Lí thuyết bài 35: Sự chuyển thể của chất
Các chất có thể chuyển đổi từ thể này sang thể khác là dạng biến đổi lí học


Bài học tiếp theo
Bài 36: Hỗn hợp
Bài 37: Dung dịch
Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học
Bài 40: Năng lượng
Bài 41: Năng lượng mặt trời
Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt
Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
Bài 45: Sử dụng năng lượng điện
Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản
Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa