Bài 36: Hỗn hợp


Quan sát và nếm riêng từng chất. Nêu nhận xét, ghi vào báo cáo
Quan sát và nếm riêng từng chất. Nêu nhận xét, ghi vào báo cáo


Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?
Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?


Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết
Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết


Mỗi hình dưới đây ứng với việc sử dụng phương pháp nào để tách các chất ra khỏi hỗn hợp?
4


Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?
Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?


Bạn cần chuẩn bị những gì để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ?
Bạn cần chuẩn bị những gì để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ?


Bạn cần chuẩn bị những gì để tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn?
Bạn cần chuẩn bị những gì để tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn?


Lí thuyết bài 36: Hỗn hợp
Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp.


Bài học tiếp theo
Bài 37: Dung dịch
Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học
Bài 40: Năng lượng
Bài 41: Năng lượng mặt trời
Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt
Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
Bài 45: Sử dụng năng lượng điện
Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản
Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
Bài 49 - 50: Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa