Bài 2. Chuyển động thẳng đều


Lý thuyết chuyển động thẳng đều

I.Đường đi và vận tốc trong chuyển động thẳng đều


Bài 1 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 15 SGK Vật lí 10. Chuyển động thẳng đều là gì?


Bài 2 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 15 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.


Bài 3 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 15 SGK Vật lí 10. Tốc độ trung bình là gì?


Bài 4 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 15 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển


Bài 5 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 15 SGK Vật lí 10. Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều.


Bài 6 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 6 trang 15 SGK Vật lí 10. Trong chuyển động thẳng đều


Bài 7 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 15 SGK Vật lí 10. Chỉ ra câu sai.


Bài 8 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 8 trang 15 SGK Vật lí 10. Đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như ở Hình 2.5. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển đọng thẳng đều?


Bài 9 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 9 trang 15 SGK Vật lí 10. Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai ô tô xuất phát


Bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10. Một ô tô tải xuất phát từ thành phố H chuyển động thẳng đều về phía thành phố P


Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10


Bài học tiếp theo

Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 4. Sự rơi tự do
Bài 5. Chuyển động tròn đều
Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 - Vật lí 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Vật lí 10

Bài học bổ sung