Bài 5. Chuyển động tròn đều


Lý thuyết chuyển động tròn đều

I. Chuyển động tròn đều


Bài 1 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 34 SGK Vật lí 10. Chuyển động tròn đều là gì?


Bài 2 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 34 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều.


Bài 3 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 34 SGK Vật lí 10. Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?


Bài 4 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 34 SGK Vật lí 10. Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.


Bài 5 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 34 SGK Vật lí 10. Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc.


Bài 6 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 6 trang 34 SGK Vật lí 10. Tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số.


Bài 7 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 34 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.


Bài 8 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 8 trang 34 SGK Vật lí 10. Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?


Bài 9 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 9 trang 34 SGK Vật lí 10. Câu nào đúng?


Bài 10 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 10 trang 34 SGK Vật lí 10. Chỉ ra câu sai.


Bài 11 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 11 trang 34 SGK Vật lí 10. Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt.


Bài 12 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 12 trang 34 SGK Vật lí 10. Bánh xe đạp có đường kinh 0,66m. Xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc


Bài 13 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 13 trang 34 SGK Vật lí 10. Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10 cm và kim giờ dài 8 cm.


Bài 14 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 14 trang 34 SGK Vật lí 10. Một điểm nằm trên vành ngoài của một lốp xe máy cách trục bánh xe 30 cm.


Bài 15 trang 34 SGK Vật lí 10

Giải bài 15 trang 34 SGK Vật lí 10. Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc


Câu C1 trang 29 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 29 SGK Vật lý 10


Câu C2 trang 30 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 30 SGK Vật lý 10


Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10


Câu C4 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 31 SGK Vật lý 10


Câu C5 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 31 SGK Vật lý 10


Câu C6 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C6 trang 31 SGK Vật lý 10


Câu C7 trang 33 SGK Vật lý 10

Giải Câu C7 trang 33 SGK Vật lý 10


Bài học tiếp theo

Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 - Vật lí 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Vật lí 10

Bài học bổ sung