SBT Toán - KNTT

Giải sách bài tập toán lớp 6 tập 1, tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ đại số và hình học với lời giải, phương pháp đi kèm cho tất cả các chương.

GIẢI SBT TOÁN 6 TẬP 1 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Chương 1:Tập hợp các số tự nhiên - SBT

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên - SBT

Chương 3: Số nguyên - SBT

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn - SBT

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên - SBT