Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.


Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Lũy thừa bậc n của một số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:


Bài 56 trang 27 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 27 SGK Toán 6 tập 1. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:


Bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị các lũy thừa sau:


Bài 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.


Bài 59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 đến 10.


Bài 60 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.


Bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1


Bài 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) Tính: 10^2 ; 10^3; 10^4; 10^5; 10^6 b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:


Bài 63 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "x" vào ô thích hợp


Bài 64 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) 2^3.2^2.2^4 ...


Bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau ?


Bài 66 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Ta biết 11^2 = 121; 111^2 = 12321. Hãy dự đoán: 1111^2 bằng bao nhiêu ? Kiểm tra lại dự đoán đó.


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 27 Toán 6 Tập 1 . Điền vào ô trống cho đúng:


Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1. Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa:x^5.x^4;a^4.a


Bài học tiếp theo

Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính
Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng
Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Bài 13. Ước và bội
Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Bài 16. Ước chung và bội chung
Bài 17. Ước chung lớn nhất

Bài học bổ sung

Bài học liên quan