Bài 13. Ước và bội


Lý thuyết ước và bội

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.


Bài 111 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 111 trang 44 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.


Bài 112 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 44 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.


Bài 113 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 113 trang 44 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các số tự nhiên x sao cho


Bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1. Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 trang 43 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 43 Toán 6 Tập 1. Số 18 có là bội của 3 không ?


Trả lời câu hỏi 2 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 Toán 6 Tập 1 . Tìm các số tự nhiên x mà x ∈ B(8) và x < 40.


Trả lời câu hỏi 3 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1. Viết các phần tử của tập hợp Ư(12).


Trả lời câu hỏi 4 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1. Tìm các ước của 1 và tìm một vài bội của 1.


Bài học tiếp theo

Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Bài 16. Ước chung và bội chung
Bài 17. Ước chung lớn nhất
Bài 18. Bội chung nhỏ nhất
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
Bài 2. Tập hợp các số nguyên
Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu

Bài học bổ sung

Bài 5. Tia
Bài 6. Đoạn thẳng

Bài học liên quan