Câu C1 trang 41 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Có thực là trong chuyển động tròn đều vận tốc không đổi ?


Có thực là trong chuyển động tròn đều vận tốc không đổi ?

Giải :

Trong chuyển động tròn đều , vận tốc của chất điểm chỉ không đổi về độ lớn còn phương của vận tốc luôn thay đổi, có nghĩa là chuyển động tròn đều có gia tốc.

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 42 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 43 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 43 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan