Bài 3 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái Đất


Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái Đất. Hãy tính xem tên lửa phóng tàu vũ trụ phải có gia tốc bằng bao nhiêu để sau khi phóng 160s con tàu đạt được tốc độ trên ? Coi gia tốc của tên lửa là không đổi.

Giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động, t0 = 0 là lúc bắt đầu phóng

\(a = {{v - {v_0}} \over {t - {t_0}}} = {v \over t} = {{7900} \over {160}} \approx 49,4\,(m/{s^2})\)

Bài giải tiếp theo
Bài 4 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan