Tài liệu Dạy - học Toán học

Giải bài tập Tài liệu Dạy - học Toán lớp 6, đầy đủ công thức, lý thuyết, định lí, chuyên đề toán. Phát triển tư duy đột phá trong dạy học Toán 6, để học tốt dạy học Toán 6

CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

Chủ đề 1: Số hữu tỉ

Chủ đề 2: Tỉ lệ thức

Chủ đề 3: Số thực


CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Chủ đề 4: Tỉ lệ thuận

Chủ đề 5: Tỉ lệ nghịch

Chủ đề 6: Hàm số - Đồ thị của hàm số y = ax


CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Chủ đề 1: Góc tạo bởi các đường thẳng

Chủ đề 2: Hai đường thẳng song song


CHƯƠNG 2. TAM GIÁC

Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau

Chủ đề 4. Tam giác cân - Định lý Pythagore


CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ

Chủ đề 7 : Phương pháp thu nhập, số liệu thống kê – Tần số - Biểu đồ

Chủ đề 8. Trung bình cộng – Mốt


CHƯƠNG 4. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Chủ đề 9: Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của biểu thức đại số

Chủ đề 10 : Đơn thức

Chủ đề 11 : Đa thức


CHƯƠNG 3: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC – CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

Chủ đề 6 : Các đường đồng quy của tam giác


ÔN TẬP CUỐI NĂM - TÀI LIỆU DẠY-HỌC TOÁN 7


CHƯƠNG 3 : PHÂN SỐ

Chủ đề 14: Phân số

Chủ đề 15: So sánh phân số

Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số

Chủ đề 17: Phép nhân và phép chia phân số

Chủ đề 18: Các bài toán về phân số


CHƯƠNG 2 : GÓC – ĐƯỜNG TRÒN VÀ TAM GIÁC

Chủ đề 3: Góc - Đo vẽ góc

Chủ đề 4: Tia phân giác của một góc

Chủ đề 5: Đường tròn - Tam giác


CHƯƠNG I : ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Chủ đề 1 : Tập hợp

Chủ đề 2 : Số tự nhiên

Chủ đề 3 : Phép cộng và phép nhân

Chủ đề 4 : Phép trừ và phép chia

Chủ đề 5 : Lũy thừa

Chủ đề 6 : Thứ tự thực hiện các phép tính

Chủ đề 7 : Tính chất chia hết

Chủ đề 8 : Số nguyên tố - Hợp số

Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung


CHƯƠNG 2 : SỐ NGUYÊN

Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên

Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên

Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên

Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên


CHƯƠNG 1 : ĐOẠN THẲNG

Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng

Chủ đề 2 : Đoạn thẳng


CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Chủ đề 1 : Phép nhân đa thức – Hằng đẳng thức đáng nhớ

Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử

Chủ đề 3: Phép chia đa thức


CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Chủ đề 4 : Định nghĩa – Các phép biến đổi phân thức

Chủ đề 5 : Các phép toán với phân thức


CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC

Chủ đề 1 : Tứ giác – Hình thang

Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông


CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Chủ đề 3 : Đa giác. Đa giác đều

Chủ đề 4 : Diện tích đa giác


CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN – GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn

Chủ đề 2 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình


CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình

Chủ đề 4 : Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn


CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Chủ đề 1 : Định lí Thales

Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng


CHƯƠNG 4 : HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG – HÌNH CHÓP ĐỀU

Chủ đề 3 : Hình lăng trụ đứng

Chủ đề 4 : Hình chóp đều