SBT Tiếng Anh mới

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 9 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),...

Unit 1: Local environment - Môi trường địa phương


Unit 2: City life - Cuộc sống thành thị


Unit 3: Teen stress and pressure - Áp lực tuổi trẻ


Unit 4: Life in the past - Cuộc sống ngày xưa


Unit 5: Wonders of Viet Nam - Việt Nam diệu kỳ


Unit 6: Viet Nam: Then and Now - Việt Nam xưa và nay


Unit 7 - Recipes And Eating Habits - Công thức và thói quen ăn uống


Unit 8 - Tourism - Du lịch


Unit 9 - English in the world - Tiếng Anh trên thế giới


Unit 10 - Space Travel - Du hành vũ trụ


Unit 11 - Changing Roles In Society - Thay đổi trong quy tắc xã hội


Unit 12 - My Future Career - Nghề nghiệp tương lai của bản thân