Review 1 (Unit 1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới


Language Review 1 (Unit 1-2-3) trang 36 SGK tiếng Anh 9 mới

7. Choose the suitable words/ phrases complete the mini-talks. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp hoàn thành cuộc hội thoại sau.


Skills Review 1 (Unit 1-2-3) trang 38 SGK tiếng Anh 9 mới

1. Read the two letters: one from a girl and the other from Miss Wiselady. Đọc 2 bức thư sau: 1 bức từ 1 cô gái và một bức từ cô Wiselady.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung